Tuomioistuimen tuomio, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010 , asiassa E-10/10 – EFTAn valvontaviranomainen v. Norjan kuningaskunta (Sopimuspuolen velvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi 2005/36/EY)