Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2011 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1