Υπόθεση C-236/11: Προσφυγή της 17ης Μαΐου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας