Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista(uudelleenlaadittu)