Kirjallinen kysymys E-000740/11 Martin Ehrenhauser (NI) komissiolle. GODIAC