1999/610/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä syyskuuta 1999, yksityiskohtaista tutkimusta varten annetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä L 91105D:n (karvoni) mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2799) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)