ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 1997 για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων, των πλιγουριών και των σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως