Komission asetus (EY) N:o 1553/1999, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1999, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta