Komission asetus (EY) N:o 1504/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, vuonna 1996 suoritettavista lisämaksuista naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 805/68 tarkoitettujen palkkioiden osalta sekä kyseisen asetuksen muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1357/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä naudanliha-alalla säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta jalostuspalkkion osalta