Komission asetus (EY) N:o 508/1999, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1999, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I-IV muuttamisesta