Neuvoston asetus (EY) N:o 1953/96, annettu 7 päivänä lokakuuta 1996, yhteisön pyyntikiintiöiden jakamisesta Grönlannin vesillä vuodeksi 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 3079/95 muuttamisesta