KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1286/97, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta