KOMISSION ASETUS (EY) N:o 533/96, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla