Komission asetus (EY) N:o 1394/98, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1998, Kanariansaarten siitoskanien hankintataseen ja hankintatuen vahvistamisesta osana neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 4 artiklassa säädettyä järjestelmää