Komission asetus (EY) N:o 2575/97, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, tiettyjä kalastustuotteita kalastusvuonna 1998 koskevan kiinteän palkkion määrän vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)