KOMISSION ASETUS (EY) N:o 490/97, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1997, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla