Υπόθεση C-157/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale di Napoli (Ιταλία) στις 31 Μαρτίου 2011 — Giuseppe Sibilio κατά Comune di Afragola