KOMISSION ASETUS (EY) N:o 968/97, annettu 30 päivänä toukokuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta