Γραπτή ερώτηση E-5606/10 Marc Tarabella (S&D) προς την Επιτροπή. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση που αφορά το νερό στα κράτη μέλη της ΕΕ