Komission asetus (EY) N:o 444/98, annettu 25 päivänä helmikuuta 1998, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta