Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 37, 10 Φεβρουάριος 2012