96/537/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1996, Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1254/96/EY yksilöityjen yhteistä etua koskevien hankkeiden erittelemisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)