Sprostowanie do komunikatu rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w regionie „Czerwionka-Leszczyny” (Dz.U. C 207 z 24.6.2015)