KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2015/97, annettu 15 päivänä lokakuuta 1997, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla