Komission asetus (ETY) N:o 2273/93, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1993, viljan interventiokeskuksista