Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta/Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning (290/98) 24/04/1998