Komission asetus (EY) N:o 2172/98, annettu 8 päivänä lokakuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2007/98 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta