97/200/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 1997, luvan antamisesta Belgian kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 9 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä