TITJUR komissio v. Saksa Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus La Pergola 9 päivänä lokakuuta 1997. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivin 91/414/ETY täytäntöönpanon laiminlyönti. # Asia C-137/96.