Komission asetus (EY) N:o 893/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta