Komission asetus (EY) N:o 2085/98, annettu 30 päivänä syyskuuta 1998, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta