Komission asetus (EY) N:o 1574/98, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1998, pysyvästä tarjouskilpailusta valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi