Komission asetus (EY) N:o 1082/1999, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2202/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1169/97 muuttamisesta