Komission asetus (EY) N:o 318/1999, annettu 11 päivänä helmikuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta