Komission asetus (EY) N:o 1273/1999, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999-2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta