KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1021/96, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1996, viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla