Komission asetus (EY) N:o 556/98, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1998, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta