Komission asetus (EY) N:o 1812/98, annettu 19 päivänä elokuuta 1998, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla