98/214/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakenteellisten metallituotteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)