Zaak T-662/18: Beschikking van het Gerecht van 4 juli 2019 — romwell/EUIPO (twistpac) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk twistpac — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 — Zorgvuldigheidsplicht — Artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)