Дело T-662/18: Определение на Общия съд от 4 юли 2019 г. — romwell/EUIPO (twistpac) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „twistpac“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Задължение за полагане на дължимата грижа — Член 95, параграф 1 от Регламент 2017/1001 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)