Komission asetus (EY) N:o 1987/98, annettu 17 päivänä syyskuuta 1998, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta