KOMISSION ASETUS (EY) N:o 655/97, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1997, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1464/96 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 34. osittaista tarjouskilpailua varten