Věc T-259/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2019 — Close a Cegelec v. Parlament („Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Výstavba energetické centrály — Rozšíření a rekonstrukce budovy Konrad Adenauer v Lucemburku — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zadání zakázky jinému uchazeči — Kritéria výběru — Finanční a hospodářská způsobilost — Technická a odborná způsobilost — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“)