Komission asetus (EY) N:o 1978/98, annettu 16 päivänä syyskuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla