98/479/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 1998, elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa toteutettavaan jäsenvaltioiden yhteistyöhön liittyvästä luettelosta ja suoritettavien tehtävien jakamisesta tehdyn komission päätöksen 94/652/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2055) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)