97/809/EY: Komission päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 1997, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivien 66/404/ETY ja 71/161/ETY vaatimuksia