KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1982/97, annettu 10 päivänä lokakuuta 1997, oliiviöljyalan tuotteita koskevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä