YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto), 21 päivänä tammikuuta 1999, asiassa C-150/97, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 85/337/ETY)