Υπόθεση C-543/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Ιουλίου 2019 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου (Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρο 258 ΣΛΕΕ — Μέτρα μειώσεως του κόστους εγκαταστάσεως υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών — Οδηγία 2014/61/ΕΕ — Παράλειψη μεταφοράς ή/και ανακοινώσεως των μέτρων μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη — Άρθρο 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ — Αίτημα επιβολής ημερησίας χρηματικής ποινής — Υπολογισμός του ύψους της χρηματικής ποινής)